Информационно противопоставяне

Доц. доктор инж. Агоп Саркисян
Стопанска Академия Д.А.Ценов
Профессор, д.э.н Сергей Охрименко
К.э.н. Геннадий Черней
Экономическая Академия Молдовы

  Търсейки смисъла на живота,
Повече грешки съм събрал,
Отколкото истини.
Това ме радва:
Все по-малко време остава
Да правя грешки,
Все повече -
Да откривам истини.

  Георги Барбаров
Грешки и истини
Жива вода. 1998


       Научно техническия прогрес и постиженията в областта на информационните технологии осигуряват еволюционно развитие в посока формиране на информационно общество. В тези условия основен проблем е осигуряване на стабилност в развитието на обществото.


       Процесът на изграждане на информационното общество е свързан с реализирането на много процеси и явления както на регионално, така и на глобално ниво. На първо място, това се отнася за необходимостта от формиране на информационна инфраструктура, състоянието на която се характеризира с наличие и използване на интелектуални и материални ресурси. Едновременно с това, развитието на информационното общество е свързано с възможността за въздействие на много фактори, които променят неговото състояние. Съществена част на дестабилизиращите въздействия са информационните заплахи (противопоставяне и тероризъм).


       Информационното противопоставяне се определя като комплекс от въздействия, насочени към достигане на информационно превъзходство за сметка на промяна на информацията и блокиране на информационните системи. Следователно, във връзка с това е необходимо едновременно да бъде осигурена комплексна защита на собствената информация и информационната система.


       За прогнозиране и оценяване на степента на заплаха е целесъобразно да се използва комплекс от критерии и показатели, които характеризират потенциала на обществото на глобално, регионално и локално ниво. Към тях се отнасят такива, като например ниво на материалното благосъстояние на населението, структурата на износа и вноса, производството и потреблението на енергоносители, състояние на комуникациите, информационната инфраструктура, нивото на образование, степента на дрогиране на населението, управляемост на обществото от държавните органи, етническия и състав на населението и много други. В доклада се анализират статистически данни, характеризиращи развитието на страните в региона по следните индикатори:

 • население (структура по пол и възраст, прираст на населението, раждаемост и смъртност);
 • годишен национален доход (растеж, частта за столицата и по сектори на икономиката);
 • электроенергетика (износ, внос, потребление, производство, по отрасли);
 • информационна инфраструктура (брой на персональных компьютеров, брой на телефонных линий, брой на СОТ уредбите, брой на доставчиците, брой на жителите за 1 интернет-хост и др.);
 • инфраструктура на търговията (иэнос и партньори по износа, внос и партньори по вноса);
 • инфраструктура на заетостта (работа сила, заетост по сектори);
 • международни комуникации (железопътни линии, автомобилни пътища, водни пътища, летища и др.);
 • религиозни конфликти (этнически групи, религии, езици и образование).
Освен това основно внимание трябва да се отдели на анализа на следните съставящи:
 • атаки и повреди на информационните системи (държавни и търговски);
 • научни изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии;
 • дейност на държавните управляващи органи и търговски структури за осигуряване на информационна безопасност;
 • вируси и антивирусни продукти (частота на актуализиране и наличие на собствени разработки);
 • пазар на продуктите и услугите по оосигуряване на информационна безопасност;
 • обществени и корпоративни инициативи в областта на информационното противопоставяне.

Съществуват следните криминални групи престъпления: компютърни престъпления; икономически компютърни престъпления; компютърни престъпления против личните права и неприкосновеността на частната фирма; компютърни престъпления, насочени против обществените и държавни интереси. Направен е подробен анализ на последователността на действията, описващи компютърното престъпление, като разновидност на информационното противопоставяне. Към него се отнасят: мотива, целта, обекта, средствата, действията ( на индивидуално, тактическо, стратегическо и глобално ниво).


       Направена е класификация на програмните злоупотреби, исползвани за реализация на действията, свързани с возможността за проява на информационно противопоставяне, а също така возможните последствия за информационните ресурси: загуби, проникване, повреда, фалшифициране, блокиране, нарушение на работата на информационната система.


       Направен е базов списък на дейностите, насочени към повишаване на ефективността на контрола над неправомерните деяния и компютърната престъпност. Основните от тях са:

 • създаване на обстановка в сферата на осигуряване информационной на формирането на цялостна система за непрекъснато следене на безопасността на различните системи и изпреварващо вземане на решения по откриване и пресичане на компьютерните престъпления;
 • организация на взаимодействието и координация на усилията на правораздаващите органи, специални служби, съдебната система;
 • координация на действията с обществените и частни организационни структури (фондове, ассоциации, фирми, служби на безопасността на банковите и търговаски структури), които на своето ниво осъществяват парктически мероприятия по осигуряване на информационна безопасност.